Aug. 26th - SEGWAY PHOTOS 2:00 pm tour - SkiPhotos